Tag: Revival

What is the meaning of speaking in tongues?

A more comprehensive article (available here) looks at the question: Is baptism in the Holy Spirit accompanied by speaking in tongues? And a second question that accompanies the first: ​​What is the meaning of speaking in tongues? The following is a brief conclusion of the article.

Die artikel is ook beskikbaar in Afrikaans.

Conclusion: Where does the “speaking in tongues” fit, or what is the meaning of speaking in tongues with regard to the baptism in the Holy Spirit:

Speaking in tongues ​​is not a sign of baptism in the Holy Spirit, it is, as has already been said, more than that. Speaking in tongues ​​is the spontaneous and accompanying response of the believer to the baptism in the Holy Spirit. It is the physical expression of the “overflow”, of the “streams of living water”. A continuous flow of the presence of the Creator God in action in the believer during and after the experience of baptism in the Holy Spirit. It is the believer’s spontaneous surrender to and the concrete and observable working of the Spirit of God in his life. This experience and process is described in the Bible as talking to God about “mysteries”: the truth and experience of God’s indescribable omnipotence and intense close love, which is beyond human comprehension or understanding. A participation of the believer through and with the Spirit who takes him on a journey from slave to child of God, to coheir with Christ. Speaking in tongues is nothing less than a participation in the power and glory of the risen Christ on the throne.

Continue reading

Gaan die doop in die Heilige Gees gepaard met die spreek in tale?

In ‘n langer artikel (hier beskikbaar) word gekyk na die vraag:  Gaan die doop in die Heilige Gees gepaard met die spreek in tale?  ’n Tweede vraag wat noodwendig is: Wat is die sin van die spreek in tale?

Hier volg ‘n kort opsomming van die artikel.

This article is also available in English.

Opsommend: Kom ons sê weer waar pas “tale praat”, of te wel wat is die sin van spreke in tale ten opsigte van die doping in die Heilige Gees:

Tale praat is nie ’n teken van die doop in die Heilige Gees nie, dit is soos reeds gesê, meer as dit. Tale praat is die spontane, begeleidende reaksie van die gelowige op die doping in die Heilige Gees. Dit is die fisiese uitdrukking van die “oorvloei”, die “oorloop”, die “strome van lewende water”. ‘n Voortdurende vloei van die teenwoordigheid van die Skepper God in aksie in die gelowige tydens en na die ervaring van die doop in die Heilige Gees.  Dit is die gelowige se spontane oorgawe aan, sy in die hand plaas van, en die konkrete en waarneembare werking van die Gees van God in sy lewe. Hierdie belewenis en proses word in die Bybel beskryf as praat met God oor sy “verborgenheid”: waarheid en belewenis van God se onbeskryflike almag en intense naby liefde, wat bo menslike begrip of verstand is. ’n Deelname van die gelowige deur en saam met die Gees wat hom op reis neem van slaaf tot kind van God, tot mede-erfgenaam saam met Christus. Spreek in tale is niks minder as ’n deelname aan die krag en heerlikheid van die opgestane Christus op die troon nie.

Continue reading